Přírodní kolagen | Knihařství a papírnictví | Rybářské potřeby | Ruční papír | Auta | Kalendáře | CD/DVD

KATEGORIE

HLEDAT

TIP

- Chart Video 2013 November

- Chart Video 2013 November

290,00 Kč s DPH

PLATEBNÍ METODY

Platba dobírkou, doprava přepravní službou Platba předem převodem na bankovní účet, doprava přepravní službou Platba v hotovosti na prodejně, osobní odběr Platba dobírkou Slovensko, doprava přepravní službou

NÁKUPNÍ TAŠKA

0 Kč

REGISTROVANÍ

Obchodní informace

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 3. Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Seznamy skladeb, tracků a jejich verze uvedené na stránkách prodejce jsou údaji nezávaznými a vycházející z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů výrobců, aktuálních a dostupných údajů dodavatelů a na toto naše společnost neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího.

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky prodávajícího.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 5. Místem dodání zboží je automaticky adresa uvedená v registračním formuláři.
 6. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.

CENA A PLATBA

Platbu za zboží můžete provést:
a) hotově řidiči dopravce při předání zboží
b) převodem na účet (platba předem) - Vaše objednávka bude expedována do 48 hodin od okamžiku, kdy bude Vaše platba připsána na náš účet. Při platbě převodem neplatíte za dobírku. Při platbách převodem jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

 1. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
 2. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH a konečné.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 4. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy.
 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 6. Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši, pokud toto není dohodnuto jinak.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po plné úhradě kupní ceny a jeho převzetí.
 8. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.
 9. V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

DOPRAVA A POŠTOVNÉ

 1. Pro dopravu využíváme služeb České pošty.
 2. Zboží zasíláme dobírkou České pošty – Obchodní balík.
 3. Poštovné je závislé od hmotnosti a velikosti balíku dle aktuálního ceníku České pošty. U nás zaplatíte 90 Kč za poštovné a 30 Kč za dobírku, celkem 120 Kč.

DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem,tak ho prodávající vyexpeduje, předá dopravci hned následující den po obdržení objednávky.
  Do dvou až čtyř dnů Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.
 2. V případě, že objednané zboží není skladem, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem. V případě, že nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat.

ZÁRUKA A SERVIS

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodejce dle obecně platných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky všech značek 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba okamžikem jeho převzetí.

Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u nás slouží pokladní doklad či faktura (pečlivě uschovejte) kterou máte od nás přiloženu v objednávce (balíku), tudíž nám nezasílejte pro potvrzení samotný záruční list není pro nás směrodatný.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným či nešetrným zacházením.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech:

 • mechanického poškození,
 • použití výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze,
 • používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících svými parametry způsobu použití stanoveným výrobcem,
 • zboží bylo poškozeno živly nebo výpadkem elektrické sítě,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

REKLAMACE

 1. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
 2. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
 3. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 4. Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.
 5. K reklamovanému zboží nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (zřetel bude brán pouze na zboží zakoupené v našem e-shopu) a záruční list. Dále popis závady a uvést podmínky za kterých se závada projevuje. Reklamovaný výrobek musí být zabalen v originálním obalu, musí být kompletní, včetně příslušenství a manuálů.
 6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem reklamace buď opravou, výměnou za výrobek stejný nebo výrobek podobný se srovnatelnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě, že se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení, v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na reklamační adresu, prosíme o zaslání formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky mailem.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.

Zboží, které jste se rozhodli vrátit, nám v žádném případě neposílejte dobírkou!! V takovém případě jsou zásilky ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání.
 4. na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně spedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu stanovení §262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2008

Telefon: 602 727 137 | Poslední aktualizace: 13. 1. 2021 9:38 | © 2008 Karel Procházka | © 2008 Kamil Kocián